Takaisin etusivulle  

Patentit
Hyödyllisyysmallit
Tavaramerkit
Mallit
Domain-nimet
Juridinen palvelu
On-Line tutkimukset
Kaavakkeet
Toimisto
Yhteystiedot
Ajankohtaista
Extranet
PaleiPosti
Etusivu


AJANKOHTAISTA

Avoimia työpaikkoja

 [22.3.2013]

Etsimme osaavaan tiimiimme täydennykseksi tutkinnon suorittanutta eurooppapatenttiasiamiestä, mielellään elektroniikan/mekaniikan alalta. 

Tiedusteluihin vastaa toimitusjohtaja Timo Sole p. 040 5339833, email: timo.sole@leitzinger.fi

Leitzingerilla luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 [29.1.2013]

Varatuomari Jukka Kivitie on nyt hyväksytty yrityksemme ensimmäiseksi ”Luvan saaneeksi oikeudenkäyntiavustajaksi”.

 1.1.2014 lähtien Suomessa oikeudenkäyntiasiamiehenä tai –avustajana yleisissä tuomioistuimissa saa toimia ainoastaan asianajaja, julkinen oikeusavusta tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Leitzinger Oy voi näin ollen jatkossakin edustaa asiakkaitamme kaikissa Suomen oikeuksissa.

 Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ovat velvollisia noudattamaan samanlaisia ammattieettisiä sääntöjä kuin asianajajat ja julkiset oikeusavustajat. Luvan saaneiden avustajien toimintaa valvoo nyt oikeuskanslerin lisäksi sekä Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta että ko. oikeudenkäyntiavustajalautakunta.

 

IPR-TUOMIOISTUIN SUOMEEN

 [14.9.2012]

 IPR-asioiden merkitys kasvaa jatkuvasti yritysten liiketoiminnassa ja niitä koskevat riita-asiat ovat usein monimutkaisia ja taloudelliselta arvoltaan suuria. IPR-asioihin liittyvään lainsäädäntöön liittyy myös paljon monitasoista sääntelyä. Tämän vuoksi immateriaalioikeusasiat edellyttävät hyvää erikoisosaamista. Tämän osaamisen on katsottu karttuvan parhaiten keskittämällä asioiden käsittely erikoistuomioistuimeen. IPR-asioiden keskitetyn käsittelyn erikoistuomioistuimeen uskotaan parantavan ratkaisujen laatua sekä luovan hyvät mahdollisuudet asioiden nopeampaan ja edullisempaan käsittelyyn. Lisäksi keskittäminen vähentää muutoksenhakutarvetta. 

IPR-tuomioistuimen myötä Suomesta voisi tulla myös kansainvälisille oikeudenkäynneille houkutteleva kohde ja suomalaiset tuomarit voisivat hankkia osaamista myös kansainvälisissä tehtävissä. 

Keskuskauppakamarin tiedotteen mukaan IPR-tuomioistuinta koskeva hanke näyttää edenneen ja Helsinkiin perustetaan uusi IPR-tuomioistuin markkinaoikeuden yhteyteen. Julkisuuteen tulleen tiedon mukaan IPR-tuomioistuin aloittaisi toimintansa syksyllä 2013. Tätä ennen vireille tulleet asiat eivät siirtyisi uudelle IPR-tuomioistuimelle.

IPR-tuomioistuinasia varmistunee lähiaikoina.

 

Suomi liittyy Lontoon sopimukseen 1.11.2011

[12.7.2011]

Suomi liittyy Lontoon sopimukseen 1.11.2011. Tämän päivämäärän jälkeen eurooppapatentin rekisteröintiin tarvitaan vain patenttivaatimusten käännös suomeksi, mikäli selitysosa on saatavilla englanniksi.

Samaan aikaan tulevat voimaan myös eräät muut muutokset koskien patentti- ja hyödyllisyysmallilakeja ja asetuksia. Jatkossa myös kansallinen patenttihakemus voidaan käsitellä englanniksi hyväksymisvaiheeseen asti ja vasta sitten on toimitettava vaatimuksien käännös suomeksi tai ruotsiksi.

 

Lontoon sopimus

[20.4.2011]

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen (HE175/2010) Suomen liittymisestä Lontoon sopimukseen ja patenttilain muuttamisesta. Lain odotetaan tulevan voimaan ensi syksynä mutta vastaavaa asetusta ei ole vielä annettu.  Lain tultua voimaan englanninkielisten eurooppapatenttien ja kansallisten patenttien selitysosaa ei tarvitse kääntää suomeksi mutta vaatimukset on edelleen käännettävä suomeksi.

SUOMI LIITTYY KANSAINVÄLISTÄ MALLIOIKETTA KOSKEVAAN HAAGIN SOPIMUKSEN GENEVEN ASIAKIRJAAN 1.5.2011

[4.4.2011]

Suomi liittyy kansainvälistä mallioikeutta koskevaan Haagin sopimuksen Geneven asiakirjaan 1.5.2011.

Suomalaisilla hakijoilla on ollut mahdollisuus käyttää kansainvälistä mallioikeusjärjestelmää jo vuoden 2008 alusta lähtien, jolloin EU liittyi Geneven asiakirjaan. Suomen liittyminen Geneven asiakirjaan mahdollistaa sen, että kansainvälisessä mallihakemuksessa voidaan nimetä Suomi omana kohteena.

Geneven asiakirjaan liittyneitä maita tai muita sopimusosapuolia on tällä hetkellä 40, kuten esimerkiksi Saksa ja Ranska. Toistaiseksi USA, Kiina ja Japani eivät ole liittyneet sopimukseen. Täydellinen luettelo jäsenmaista löytyy WIPO:n kotisivuilta:
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf.

Kansainvälinen mallioikeushakemus voidaan jättää WIPO:on suoraan eikä sen edellytyksenä ole aiempi kansallinen hakemus tai rekisteröinti, kuten tavaramerkeissä. Hakemuksen vastaanottamisen jälkeen WIPO tutkii hakemuksen muodollisen puolen, jonka jälkeen jokainen nimetty maa tutkii hakemuksen muilta osin. Tämän jälkeen nimetyt maat joko hyväksyvät kansainvälisen mallirekisteröinnin tai ilmoittavat kieltäytymisestään WIPO:lle.

Keskitetty järjestelmä pienentää kustannuksia verrattuna yksittäin jätettyihin kansallisiin hakemuksiin ja mahdollistaa rekisteröinnin saamisen yhdellä hakemuksella kaikissa sopimukseen liittyneissä maissa. Myös uudistaminen tapahtuu keskitetysti yhdellä hakemuksella.

Uudet puhelinnumeromme

21.2.2011

HUOM!  Olemme siirtyneet mobiilivaihteeseen 22.2.2011 ja samalla aiemmat suorat puhelinnumerot on korvattu GSM-numeroilla (katso Yhteystiedot).

Keskuksen numero (09) 685 9920 ja fax-numero (09) 685 99210 säilyvät ennallaan.

 

Viron .EE- maatunnuksen rekisteröintikäytännöt muuttuivat 5.7.2010 alkaen

[9.7.2010]

Tähän asti .EE- verkkotunnuksen on voinut omistaa vain Viron kansalainen tai virolainen rekisteröity yhteisö. Lisäksi verkkotunnusten määrä on ollut rajoitettu yhteen verkkotunnukseen per oikeudenhaltija. Uusien säännösten mukaan .EE- verkkotunnuksen rekisteröinti vapautui myös ulkomaalaisille hakijoille ja verkkotunnusten määrärajoitukset poistuivat 5.7.2010 alkaen. Ulkomaisella haltijalla on kuitenkin edelleen oltava hallinnollinen edustaja Virossa.

Lisäksi kaikkien vanhojen .EE- verkkotunnusten omistajien tulee uudelleen rekisteröidä tunnuksensa siirtymäkauden aikana eli 5.7.2010 alkaneen kuuden kuukauden jakson aikana.
 

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH)patentteja ja hyödyllisyysmalleja koskevat viralliset maksut nousevat 1.4.2010 lukien.

[19.3.2010]

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) patentteja ja hyödyllisyysmalleja  koskevat viralliset maksut nousevat 1.4.2010 lukien. Muutokset koskevat kansallisia patenttiasioita, kansallisia hyödyllisyysmallioikeusasioita, patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) mukaisia patentti- ja hyödyllisyysmallioikeusasioita, eurooppapatenttiasioita, lisäsuojatodistusasioita (SPC), integroidun piirin piirimalliasioita ja patenttiasiamiesrekisteriasioita.

Voimaantulosäännösten mukaisesti (vuosimaksut) jos patenttihakemuksesta tai patentista suoritettava vuosimaksu, joka erääntyy maksettavaksi asetuksen tullessa voimaan tai sen jälkeen, suoritetaan etukäteen ennen (1.4.2010) asetuksen voimaantuloa, on vuosimaksu suoritettava asetuksen 1 §:n määräisenä. Mikäli vuosimaksua ei suoriteta oikean suuruisena, tulee erotus maksaa eräpäivään mennessä. Mikäli erotus maksetaan vasta ns. sakkoajalla, on koko vuosimaksu suoritettava korotettuna.

Muutoksia .EU- ja .DE- verkkotunnuskäytäntöihin

[29.10.2009]

10.12.2009 alkaen voidaan rekisteröidä .EU- päätteisiä verkkotunnuksia, joissa käytetään minkä tahansa EU:n virallisen kielen kansallisia merkkejä, kuten "ö", "ä" tai "å" sekä  kyrillisiä ja kreikkalaisia kirjaimia. Rekisteröitäessä kansallisilla merkeillä kirjoitettua verkkotunnusta, on huomioitava, että esimerkiksi sähköpostiohjelmistot eivät välttämättä tue kansallisia merkkejä.

Saksalainen kansallinen .DE- päätteinen verkkotunnus voidaan 23. lokakuuta 2009 alkaen rekisteröidä myös pelkistä numeraaleista koostuvana tai se voi koostua vain yhdestä tai kahdesta merkistä verrattuna aiempaan vähintään kolme merkkiä sisältävään vaatimukseen. Verkkotunnukset jaetaan ”first come, first served”- periatteella.
 

25.11.2009 Venäjä aloittaa verkkotunnusten rekisteröinnin kyrillisin kirjaimin

[29.10.2009]

Venäjä aloittaa kyrillisin merkein kirjoitettujen verkkotunnusten rekisteröimisen 25. marraskuuta 2009 lähtien (.РФ- domain eli ns. .RF- domain). Vuoden 2010 maaliskuun lopulle asti rekisteröintioikeus on varattu niille oikeudenhaltijoille, jolla on voimassaoleva vastaava .RU- päätteinen verkkotunnusrekisteröinti. Tämän jälkeen verkkotunnukset jaetaan ”first come, first served”- periatteella.

Leitzinger Oy on yhteistyökumppanina mukana Spinner ideakilpailussa.

 [16.10.2009]

Spinner ideakilpailu on kaikille avoin kilpailu. Kilpailun liikeideoiden tulee tuoda esiin uusi tapa toimia tai valmistaa jotakin tuotetta tai palvelua, tai se voi olla täysin uusi keksintö. Idean tulee liittyä koneisiin tai laitteisiin liittyviin teknisiin ratkaisuihin, uusiin liiketoimintamalleihin tai palvelukonsepteihin. Kilpailuun voi osallistua 2.11.2009 asti. Lisätietoja ja kilpailun säännöt osoitteesta www.spinner.fi

1.9.2009 .FI verkkotunnuksen voi hakea ja uudistaa myös viideksi vuodeksi

[2.7.2009]

Verkkotunnuslain muutos tulee voimaan 1.9.2009 ja se mahdollistaa .FI verkkotunnuksen rekisteröimisen yhdeksi, kolmeksi tai viideksi vuodeksi kerrallaan. Viiden vuoden enimmäisvoimassaolo koskee myös jo myönnettyjen verkkotunnusten uusimista.

Samalla muuttuu myös verkkotunnusten karenssiaika (vapautuminen rekisteröitäväksi) verkkotunnuksen irtisanomisen, peruuttamisen tai voimassaoloajan päättymisen johdosta. Karenssiaikana verkkotunnusta ei voi rekisteröidä uudelle haltijalle, mutta sen jälkeen verkkotunnus on vapaasti kenen tahansa rekisteröitävissä. Karenssiaika lyhenee kolmesta kuukaudesta yhteen kuukauteen.

 

Alennuksia EU:n tavaramerkkiviraston maksuihin 1.5.2009

[7.4.2009]

Yhteisön tavaramerkkien aiempi kaksivaiheinen maksutapa (hakemusmaksu + rekisteröintimaksu) muuttuu 1.5.2009 kerralla hakemusvaiheessa maksettavaksi.
Samalla virastolle suoritettava kokonaismaksu alenee noin 40 %:lla eli esim. sähköisesti tekemämme hakemuksen kohdalla alennus on EUR 700. Asiakkaamme saavat tämän edun kokonaisuudessaan hyväkseen.

Leitzinger Oy avaa sivutoimiston Riihimäellä

[30.1.2009]

Olemme mukana First Round Center hankkeessa, jonka tavoitteena on jalostaa innovaatiot suoraan yritystoiminnaksi. First Round Center yritystiloineen on sijoittunut Riihimäen Matkakeskukseen ja olemme perustaneet samoihin tiloihin sivutoimiston, missä aloitamme varsinaisen toiminnan helmikuun alussa.  Riihimäen sivutoimistomme toimii aluksi parina päivänä viikossa (to-pe) osoitteessa:

Patenttitoimisto Leitzinger Oy
Riihimäen Matkakeskus
Eteläinen Asemakatu 2a
11130 Riihimäki

p. 040 533 9833


Muutoksia PRH:n tavaramerkkejä ja mallioikeuksia koskeviin maksuihin 1.1.2009

[19.12.2008]

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tavaramerkkejä ja mallioikeuksia koskevat viralliset maksut nousevat 1.1.2009 lukien. Samalla tavaramerkkejä vastaan tehtävät väitteet muuttuvat maksullisiksi (virallinen väitemaksu EUR 215,-). Mallioikeuksia koskevat väitteet pysyvät edelleen maksuttomina.  Uudistusten yhteydessä tehtävistä siirto-, nimenmuutos- tai muista muutosmerkinnöistä ei enää myönnetä alennusta.

 

Uusi verkkotunnuspääte .TEL haettavissa kauttamme

[1.12.2008]

.TEL verkkotunnus on tarkoitettu tehokkaaksi ja helpoksi keinoksi saada yhteys yritykseen. Yhteystietojen saatavuus, ajantasaistaminen ja yhteyden otto yritykseen .TEL verkkotunnuksen avulla on tämän verkkotunnuksen idea ja kulmakivi. Jos siis tarvitsette tehokasta, yksinkertaista ja mahdollisimman pitkälle automatisoitua yhteydenottoväylää teihin päin, niin .TEL voi olla vastaus tarpeisiinne.

.TEL rekisteröinti alkaa 3.12.2008, ensimmäinen varausjakso (3.12.2008 – 2.2.2009, ”Sunrise period”) on varattu tavaramerkin haltijoille etuoikeudella. Kaikille yleinen hakuvaihe alkaa 3.2.2009. Rekisteröinnin tekemiseksi kannattaa ottaa meihin yhteyttä nyt!

 

LONTOON SOPIMUS VOIMAAN 1.5.2008

[28.2.2008]

Ranskan jätettyä ratifiointiasiakirjat 29.1.2008 astuu Lontoon sopimus voimaan 1.5.2008. Lontoon sopimukseen liittyvä valtio ei voi vaatia voimaansaatettavien eurooppapatenttiasiakirjojen kääntämistä EPOn viralliselta kieleltä (englanti, saksa tai ranska) ko. valtion viralliselle kielelle. Liittyvällä valtiolla on kuitenkin oikeus vaatia vaatimusten kääntämistä viralliselle kielelleen.

Suomi ei ole liittynyt Lontoon sopimukseen ja asian johdosta on vasta äskettäin perustettu työryhmä Työ- ja elinkeinoministeriöön pohtimaan Suomen mahdollista liittymistä Lontoon sopimukseen. Suomen liittymisaikataulun osalta ei ole olemassa toistaiseksi mitään arviota.

Suomalaiset hakijat hyötyvät kuitenkin Lontoon sopimuksesta alentuneina käännöskustannuksina eurooppapatenttien rekisteröinneissä Lontoon sopimukseen liittyneissä maissa. Toistaiseksi näitä ovat seuraavat 14 maata:

Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Sveitsi, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Alankomaat, Slovenia, Islanti, Tanska, Latvia, Kroatia ja Ruotsi.

Seuraavat maat luopuvat kokonaan käännösvaatimuksesta eurooppapatentin kansallisen rekisteröinnin yhteydessä:

Ranska, Saksa, Iso-Britannia, Sveitsi, Liechtenstein, Luxemburg ja Monaco.

Seuraavat maat ovat ilmoittaneet vaativansa ainoastaan vaatimusten käännöksen, mikäli selitys on saatavilla englanninkielisenä:

Tanska, Islanti, Kroatia, Alankomaat ja Ruotsi.

Latvia ja Slovenia vaativat ainoastaan vaatimusten käännöksen riippumatta siitä, millä kielellä eurooppapatentti on myönnetty.

Kaikki loput 20 eurooppapatenttijärjestelmään kuuluvaa maata vaativat edelleen koko selityksen kääntämisen omalle kansalliselle kielelleen, joten niiden osalta Lontoon sopimus ei aiheuta toistaiseksi mitään muutoksia rekisteröintikustannuksiin.

Virastomaksut muuttuvat

[21.2.2008]

Virastomaksut muuttuvat 1.4.2008 alkaen koskien hakemusmaksua, lisämaksua patenttivaatimuksista, julkaisumaksua ja vuosimaksuja.

Olennainen muutos on julkaisumaksun muuttuminen kiinteäksi nykyisen sivujen lukumäärän perustuvan julkaisumaksun asemesta. Julkaisumaksu on alempi, jos julkaistavat asiakirjat toimitetaan sähköisesti virastoon.

Vuosimaksujen osalta korotus koskee kaikkia vuosimaksuja, joiden eräpäivä on 1.4.2008 tai sen jälkeen. Mikäli vuosimaksu maksetaan etukäteen nykyisen hinnaston mukaisena alempana maksuna, on erotus maksettava ennen eräpäivää.

KANSAINVÄLINEN MALLIOIKEUSJÄRJESTELMÄ

[27.11.2007]

EU on liittynyt kansainvälistä mallioikeutta koskevaan Haagin sopimuksen Geneven asiakirjaan. Vuoden 2008 alusta Euroopan yhteisön kansalaiset ja yritykset voivat hakea kansainvälistä mallioikeusrekisteröintiä jättämällä hakemuksen joko WIPO:on suoraan tai Patentti- ja rekisterihallituksen kautta. Hakemuksessa voidaan nimetä kohteiksi paitsi Euroopan yhteisö myös muut Geneven sopimukseen liittyneet maat. Sopimuksessa olevia maita on tällä hetkellä 47. Suomi on liittymässä sopimukseen todennäköisesti vuoden 2008 aikana, jonka jälkeen Suomi voidaan nimetä omana kohteena hakemuksessa.

Keskitetty järjestelmä pienentää kustannuksia verrattuna yksittäin jätettyihin kansallisiin hakemuksiin ja mahdollistaa rekisteröinnin saamisen yhdellä hakemuksella kaikissa sopimukseen liittyneissä maissa. Myös uudistaminen tapahtuu keskitetysti yhdellä hakemuksella.

Uusi verkkotunnusjuuri

[9.9.2007]

Uusi verkkotunnusjuuri .ASIA – Rekisteröinti käynnistymässä, toimi ja rekisteröi kauttamme! Alkuvaiheessa hakeminen on rajoitettu ja tapahtuu portaittain. Yleinen haku alkaa suunnitelmien mukaan maaliskuussa 2008, mutta tavaramerkin ja yhteisönimen haltijat ovat etusijalla. Haku on vaiheittainen ja alussa etusija on hallinnollisilla nimillä (vaihe 1), tavaramerkkiin perustuvilla tunnuksilla (vaihe 2) sekä toiminimiin perustuvilla tunnuksilla (vaihe 3):

9. – 30.10.2007 voivat hakea (Vaihe 1 ja 2a):
Asia/Australia/pacific –alueen hallintoviranomaiset heille varattuja nimiä (1)
Rekisteröityjen tavaramerkkien haltijat näitä merkkejään, jos mm. rekisteröinti voimassa ja hakupäivä ennen 16.3.2004 (2a)

3.11.2007 – 15.1.2008 (Vaihe 2b-c ja 3):
Rekisteröityjen tavaramerkkien haltijat näitä merkkejään, jos mm. rekisteröinti voimassa ja hakupäivä ennen 6.12.2006 (2b)
Rekisteröityjen tavaramerkkien haltijat näitä merkkejään+Nizzan luokituksen sisältämä lisäsana, jos muuten ehdot 2a tai 2b täyttyvät. (2c)
Ennen 6.12.2006 Asia/Australia/pacific –alueella rekisteröityjen yhteisöjen nimet (3)

Maaliskuu 2008 (suunniteltu) à Yleinen haku:
Näissä kaikissa verkkotunnusrekisteröinneissä pitää olla ainakin yksi kontakti Asia-Pacific –alueelta.Tarvittaessa voimme lisämaksusta tarjota teille sellaisen kontaktin. Tavaramerkkiperusteisissa rekisteröinneissä (2) merkissä olevat välilyönnit tulee poistaa tai vaihtaa ”-” merkkiin. Sama poisto tai korvaus koskee myös ”ei-kirjaimia” eli erikoismerkkejä kuten: Erikoismerkit kuten /, ~, @. Ääkköset pitää korvata tavaramerkkisanasta periaatteella ä --> a. Yhteisöperusteella haettaessa (3) rekisteröitävä verkkotunnus tulee muodostaa poistamalla Oy, Ab, Ltd. jne.

NYT ON SYYTÄ TOIMIA, JOTTA SAATTE PARHAAT ASEMAT AASIASSA .ASIA –TUNNUSTEN SUHTEEN! OTTAKAA MEIHIN YHTEYTTÄ!

PRH:N LAAJALTI TUNNETTUJEN TAVARAMERKKIEN LUETTELO

[14.8.2007]

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ryhtyy pitämään laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloa. PRH ottaa hakemuksia vastaan 15.8.2007 alkaen. Merkintä luettelossa on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se voidaan uudistaa.

Tämän jälkeen uusia tavaramerkkihakemuksia käsiteltäessä luetteloon merkityt sekoitettavissa olevat laajalti tunnetut merkit tulevat mukaan hakuprosessiin sikäli, että uuden hakemuksen tekijälle sekä aikaisemman laajalti tunnetun merkin haltijalle ilmoitetaan toistensa olemassaolosta. Jatkotoimenpiteet jäävät hakijan ja haltijan päätettäviksi. Laajalti tunnetun merkin haltija saa tiedon luokkarajat ylittäen uudesta merkistä ja voi jättää väitteen uutta hakemusta vastaan. Toisaalta uuden hakemuksen tekijä saa tiedon aikaisemmasta laajalti tunnetusta merkistä, joka luokkarajat ylittäen saattaa jättää väitteen uutta hakemusta vastaan ja näin hankaloittaa hakuprosessia ja jopa estää rekisteröinnin.

Luetteloon pääsemisen edellytys on, että merkki on Suomessa laajalti tunnettu. Merkin tunnettuus arvioidaan merkin kohderyhmässä. Hakemukseen on liitettävä näyttö merkin tunnettuudesta.

Luettelomerkinnällä on tarkoitus ehkäistä tavaramerkkiriitoja, täydentää ennakko- ja sekoitettavuustutkimuksia ja vähentää tunnetun merkin jäljittelyä muissa tuoteryhmissä.

Mikäli haluatte lisätietoja, pyydämme ottamaan yhteyttä tavaramerkkiasiamiehiimme.

Toimitusjohtaja vaihtuu

[1.5.2007]

Leitzinger Oy:n hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi 1.5.2007 alkaen DI Timo Solen. Sole on toiminut Leitzinger Oy:n palveluksessa patenttiasiamiestehtävissä vuodesta 1986 ja jatkaa näiden töiden tekemistä toimitusjohtajan tehtävien ohella. 

EU mukaan Madridin pöytäkirjaan

[2007]

EU:n liittyminen Madridin pöytäkirjaan laajentaa ja muuttaa merkittävästi niin WIPOn kansainvälistä tavaramerkkirekisteröintijärjestelmää kuin EU:n yhteisön tavaramerkkijärjestelmää. Lokakuun alusta lukien EU:n voi valita suoraan yhdeksi kansainvälisen tavaramerkkijärjestelmän kohteeksi. Aiemmin kansainvälisen rekisteröinnin kohteeksi on voitu valita vain yksittäisiä valtioita. Uudistuksen myötä kansainvälistä tavaramerkkirekisteröintiä voidaan siis hakea koko EU:n alueelle kerrallaan. Vastaavasti EU-tavaramerkin hakija tai haltija voi EU-tavaramerkkinsä perusteella hakea kansainvälistä rekisteröintiä haluamiinsa Madridin pöytäkirjan jäsenvaltioihin. 

EU:n laajeneminen 1.1.2007

[2006]

Euroopan unioniin liittyy kaksi uutta jäsenmaata, nimittäin Bulgaria ja Romania 1.1.2007. Tällöin vanhat EU-yhteisörekisteröinnit ja -hakemukset tulevat sekä tavaramerkkien että mallien osalta voimaan automaattisesti myös näiden uusien jäsenmaiden alueella. Kuitenkin, mikäli näissä jäsenmaissa on aikaisempia kansallisia oikeuksia vastaavalle merkille tai mallille voimassa, aikaisempien oikeuksien haltijoilla säilyy käyttöoikeus. Toisin sanoen vanhan EU-tavaramerkin tai -mallin rekisteröinti laajenee automaattisesti uusien jäsenmaiden alueelle, mutta käyttöoikeus vain, jos aikaisempia kansallisia oikeuksia ei näissä maissa vastaavalle merkille tai mallille ole. Laajenemisen jälkeen jätetyt uudet EU-hakemukset kattavat koko laajentuneen EU:n.

Ääkköset .FI tunnuksiin

[2006]

1.9.2006 alkaen on .FI verkkotunnuksiin mahdollista hakea ja saada myös "ääkköset". Suomalaisten verkkotunnusten nykyiseen kirjaimistoon A-Z, 0-9 ja tavuviiva lisätään nyt kirjaimet Å, Ä ja Ö. Jos haluat "ääkkösellisen" verkkotunnuksen, suosittelemme jättämään hakemuksen meille mieluiten jo tänään. Rekisteröinnit jaetaan hakemisjärjestyksessä, joten nopeus on valttia. Nyt voi lähtökohtaisesti rekisteröidä esim. seuraavan kaltaisia tunnuksia: ÄITI.FI, SÄÄ.FI, YÖ.FI.

Jotta hakemuksesi ehtisi ensimmäisen päivän jakoon, suosittelemme hakemuksen jättämistä meille viimeistään 30.8.2005.

.EU verkkotunnukset haettavana NYT!

[2005]

Onko nyt aloittava .EU verkkotunnus yrityksellesi tärkeä? Jos on, niin nyt on aika toimia heti. Ensimmäiset .EU tunnukset rekisteröidään jo 7.12.2005 alkaen ja odotettavissa on ryntäys! Tavaramerkin haltijat (sanamerkki) voivat hakea 7.12. alkaen, toiminimen haltijat 7.2.2006 alkaen, mutta vapaa haku alkaa (vasta) 7.4.2006, jolloin voi olla jo myöhäistä. Kauttamme voit päästä hakemaan .EU tunnusta jo 7.12. alkaen, kun otat meihin yhteyttä heti.

EU-verkkotunnusten (Domain) rekisteröinnin aloitus aikaisintaan vuonna 2005

[2004]

.EU on eurooppalaisille yrityksille ja kansalaisille suunnattu uusi verkkotunnus. .EU-verkkotunnusten haku on siirtynyt jo muutaman vuoden ajan jatkuvasti eteenpäin. 
Euroopan Unionin komissio valitsi .EU-tunnusten rekisterinpitäjäksi yhteisön nimeltä EURid 
(European Registry for Internet Domains) 22.5.2004. Nyt on kuitenkin jo selvää, ettei näiden tunnusten rekisteröinti ala vielä vuoden 2004 puolella, koska EURidin ja komission väliset tarkemmat sopimusneuvottelut ovat vielä kesken. Alustavan aikataulun mukaan EURidin tulee aloittaa rekisteröinnit 8-9 kuukauden kuluttua ko. sopimuksen syntymisestä lukien, joten aloitusta voidaan odottaa aikaisintaan keväällä 2005. Alustava aikataulu löytyy osoitteesta http://www.eurid.org/Information/timetable.html

Kauttamme on mahdollista tehdä jo tilaus tunnusta varten. Varsinainen hakeminen tapahtuu vasta EURidin avatessa rekisteröintimahdollisuuden.

Uusia verkkotunnuksia osoitteisiin .COM ja .NET 13.1.2003

[2003]

Domain-nimet .com ja .net päätteillä voidaan rekisteröidä ja ottaa käyttöön internetissä pian myös kansainvälisillä kirjaimilla kuten: ä, ö, å, è, é, ô, jne. Verisign Global Registry aikoo lähiaikoina asentaa kytkennän, joka mahdollistaa internetin käyttäjien pääsyn verkkotunnuksiin, joissa esiintyy ym. kansainvälisiä tunnuksia. Palvelun käynnistyttyä tällaisille tunnuksille tulee varmasti olemaan paljon kysyntää.

Rekisteröi näitä .com ja .net –tunnuksia kauttamme ajoissa!

Uudistettu mallioikeuslaki tuli voimaan 1.8.2002.

[2002]

Tärkeimpiä muutoksia:

  • Suojaoikeusaika piteni 15v. -> 25v.
  • 12 kk "grace period" voimaan.
  • Tuotteen yksityiskohta, esim. pullon kaula, suojattavissa erikseen.
  • Yhteisrekisteröinnin määrittely muuttui.
  • Mallin määritelmä muuttui.

Lue lisää...

Yhteisömalliasetus tuli voimaan 6.3.2002

[2002]

  • Yhteisömallin rekisteröintihakemuksia voidaan jättää 1.4.2003 alkaen. Yhteisömalliasetuksen mukaan rekisteröityä yhteisömallia koskevat hakemukset, jotka on tehty vahvistettua päivää edeltäneiden kolmen kuukauden aikana, katsotaan jätetyiksi kyseisenä päivänä eli 1.4.2003.
  • Rekisteröimättömän yhteisömallin suoja jo nyt voimassa. Suoja-aika 3 vuotta julkistamisesta. Suoja suppeampi, lähinnä vain jäljentämistä vastaan.
  • Yhteisömallin voimassaoloalue koko EU (sekä rekisteröity että rekisteröimätön).

Sivuston toteutus © Whitestone Oy 2004.   
Suomeksi In English